Gemeente Zwolle

Utrecht

Vlissingen

Tholen

Oorspronkelijk gestart om loverboy-problematiek tegen te gaan, is het Marietje Kessels Project in de gemeente Zwolle inmiddels een begrip geworden. De vraag naar trainingen overstijgt het aanbod.

Geschiedenis en verloop

Het Marietje Kessels project startte toen de Zwolse politie loverboy-problematiek signaleerde en hiermee aanklopte bij de gemeente. Karla Kuiperij, beleidsmedewerker bij de GGD IJsselland, herinnert zich: De gemeente ondernam meteen actie en zette een ketenaanpak loverboys op, met daarin een preventieopdracht voor de GGD. Dit werd het Marietje Kessels Project. Dat het Marietje Kessels Project een landelijk geëvalueerd traject was, gaf voor de gemeente de doorslag om voor deze methodiek te kiezen. In eerste instantie ging het om een pilot, maar toen deze in 2004 afliep besloot de gemeente het project te verlengen. Lauris van Eekeren, beleidsadviseur bij de gemeente Zwolle, was betrokken bij de start van het project: Het Marietje Kessels Project bleek erg geschikt om de weerbaarheid van kinderen tegen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag te vergroten: pesten, loverboys, alcohol, drugs, huiselijk geweld. En het maakt kinderen bestand tegen groepsdruk. De financiering gebeurt sinds die tijd pragmatisch vanuit verschillende budgetten, zoals jeugdcriminaliteit en voortijdig schoolverlaten. De uitvoering van de trainingen ligt bij de GGD. Tussen 2004 en 2008 (4 schooljaren) deden 21 scholen uit de gemeente Zwolle mee aan het traject, waarvan 3 scholen voor speciaal onderwijs.

De rol van de gemeente

De bijdrage van de gemeente Zwolle is voornamelijk van financiële aard. Scholen in risicowijken en scholen voor speciaal onderwijs krijgen de trainingen volledig vergoed; reguliere basisscholen leveren een eigen bijdrage van 1000 euro per trainingsgroep. Inmiddels is er meer vraag naar de weerbaarheidstrainingen dan de GGD kan aanbieden. De GGD probeert zoveel mogelijk alle kinderen aan de beurt te laten komen, wat betekent dat nieuwe scholen voorgaan ten opzichte van scholen die al eerder een training gekregen hebben. Verder krijgen scholen uit achterstandswijken voorrang. Marja Bos, coördinator vanuit de gemeente: Vanwege deze grote belangstelling hoeven wij niet aan promotie te doen. Wel kunnen scholen bij de gemeente terecht voor vragen. En de gemeenteraad wordt regelmatig op de hoogte gehouden. Er is binnen de raad veel draagvlak voor het project, vooral omdat een aantal raadsleden zelf werkzaam is in het onderwijs of in de zorg.

Evaluatie en toekomst

De gemeente is tevreden over de uitvoering van het project, en de evaluatie van vier jaar Marietje Kessels door de GGD liet zien dat ook docenten en leerlingen zeer lovend zijn. Leerlingen zeiden bijvoorbeeld: Ik heb veel geleerd over zelfbescherming en zelfvertrouwen en Duidelijk te zien dat we als groep beter met elkaar omgaan. Leraren vulden aan: Het was duidelijk te zien dat de leerlingen zich de aangeleerde stappen en regels gingen eigen maken. Een mooi groeiproces. Uit de effectmeting bleek dat het Marietje Kessels Project een positief effect heeft op de kennis, eigen effectiviteit en attitude van de leerlingen. Een belangrijke suggestie uit het onderzoek was het aanpassen van de oefeningen voor het speciaal basisonderwijs. Hiermee is gestart in het schooljaar 2009-2010.
Ondanks alle positieve geluiden is de toekomst van het Marietje Kessels project in Zwolle onzeker. Angèl Hoonhorst, projectcoördinator bij de GGD Zwolle: Een nadeel van het Marietje Kessels Project is dat het tamelijk duur is aan personeelskosten. De GGD krijgt vanuit scholen vragen om een beperkter project aan te bieden. We zijn daar nog niet helemaal uit, want juist door de intensieve aanpak staat het Marietje Kessels Project voor kwaliteit. Scholen hebben de financiële bijdrage van de gemeente hard nodig. Echter, in het kader van de aankomende bezuinigingen worden in 2010 alle jeugdactiviteiten nog eens integraal bekeken. Dit zal leiden tot het stopzetten van de subsidie aan een of meer projecten. Op welke projecten de gemeente gaat bezuinigen is nog niet bekend.