Marietje Kesselsprojecten

Het Marietje Kessels Project (MKP) heeft de laatste jaren een enorme opmars gemaakt. Veel scholen hebben dit preventieproject tot grote tevredenheid uitgevoerd. Het project is gericht op preventie van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen, zowel door leeftijdsgenoten als door volwassenen. Het gaat bijv. om seksueel misbruik en intimidatie, kindermishandeling en pesten. Het MKP staat uitgebeid beschreven in de Databank effectieve jeugdinterventies.

Het doel is enerzijds het vergroten van de weerbaarheid om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van machtsmisbruik, anderzijds het voorkomen dat kinderen zichzelf schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag. De primaire doelgroep van dit project is groep 7 en 8 van het basisonderwijs, jongens en meisjes in de leeftijd van ongeveer tien tot dertien jaar. De lessen worden verzorgd door een zogeheten ‘preventiewerker’.

Het Marietje Kessels Project wordt niet overgedragen aan leerkrachten. Dit heeft te maken met de specifieke kennis en kunde van de mensen die de lessen verzorgen. Daarnaast blijkt het in de praktijk een voordeel te zijn dat de lessen worden gegeven door een onafhankelijke persoon van buiten de school. Deze onafhankelijkheid maakt het gemakkelijker een signalerings- en vertrouwensfunctie te vervullen voor leerlingen en leerkrachten.

Het project is seksespecifiek van aard. Dit betekent dat jongens en meisjes gescheiden les krijgen. De jongens krijgen in principe les van een mannelijke preventiewerker, terwijl de meisjes worden geïnstrueerd door een vrouwelijke collega. Het totale project duurt twaalf weken en wordt onder schooltijd gegeven. Naast de lessen aan de kinderen vinden enkele contactbijeenkomsten plaats, zoals teamvoorlichting op de school en een ouderavond.

Soms worden variaties van het project aangeboden, meestal onder een andere naam bijv. Kom op voor jezelf of Weerbare tieners. Een project valt onder de verzamelnaam MKP als voldaan wordt aan bepaalde eisen:

  • Er moeten seksespecifieke lessen gegeven worden in het project (jongens en meisjes apart).
  • De lessen kennen een methodische opbouw.
  • Het project moet gericht zijn op preventie van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen, zowel door leeftijdsgenoten als door volwassenen.
  • Het weerbaarheidsproject is voor groep 7 en/of 8 van het basisonderwijs of de hoogste groepen van Buitenschoolse Opvang (BSO), waarbij de nadruk op de integratie van mentale en fysieke weerbaarheid gelegd wordt. De lessen worden onder schooltijd gegeven. Het project is een schoolgebonden activiteit, waarin een actieve bijdrage door de school en de leerkracht wordt geleverd.

Dit impliceert dat de inhoud van een bepaalde les in het ene project niet precies gelijk hoeft te zijn aan de inhoud van dezelfde les in een ander project. In praktijk wisselen de accenten die gelegd worden. Wel zijn de uitgangspunten van ieder project gelijk en hebben de docenten weerbaarheid over het algemeen een vergelijkbare opleiding.