Zelf een weerbaarheidsproject organiseren

Iedere school, ieder buurthuis, zelfs iedere potentiële cursist(e) kan initiatieven ontplooien voor een weerbaarheidstraining.

Deze acht stappen kunt u gebruiken als leidraad om zelf een weerbaarheidsproject op te zetten.

1. Bepaal doelgroep en inhoud

Weerbaarheid is een doelgroepgerichte activiteit. Stem daarom de inhoud af op de deelnemersgroep en de specifieke leervragen die zij hebben. Eventuele fysieke en verstandelijke (on)mogelijkheden van een doelgroep bepalen mede de inhoud van de cursus.

2. Thema’s en werkvormen

Je kunt werken met thema’s als uitgaan, racisme, loverboys, seksuele intimidatie, straatgeweld, assertiviteit, relationeel geweld en pesten. De werkvormen kies je op basis van de aard van de doelgroep. Met competitiespelen kun je in sommige doelgroepen veel bereiken, terwijl in andere doelgroepen rollenspelen een betere keuze zijn. Om deze reden wordt vaak afzonderlijk gewerkt met meisjes- en jongensgroepen, of vrouwen- en mannengroepen.

3. Workshop of cursus

Je kunt een weerbaarheidstraining als workshop aanbieden of als cursus.

Een workshop maakt vaak deel uit van een andere activiteit, zoals een kennismaking met een sport. Dan is het doel beperkt tot kennismaken met de psychofysieke wijze van werken aan weerbaarheid. Weerbaarheid kan ook een module zijn van therapie, cursussen omgaan met stress, assertiviteit of in reïntegratietrajecten van langdurig werklozen. Zo wordt de workshop ingebed in een ander traject en met een van te voren bepaald thema. Een specifiek thema kan zijn: hoe kom je voor jezelf op als je bedreigd wordt door je ex?

Bij een cursus worden de doelen wat ambitieuzer geformuleerd. Er is ruimte om terug te keren naar een thema en om de werkvormen meer op te bouwen. Hierdoor kun je onderwerpen en thema’s aan de orde laten komen die te confronterend zijn om in één keer te behandelen.

4. Aansluiting zoeken bij bestaande trainingen

Welke organisaties in de omgeving zijn al bezig met trainingen weerbaarheid en kun je je daarbij aansluiten?

Organisaties die mogelijk trainingen aanbieden:

  • sportraden, GGD’s en Stichtingen Jeugdzorg.
  • hulpverleningsinstanties. Zij bieden periodiek weerbaarheidsactiviteiten aan.
  • Welke Marietje Kessels Projecten zijn er in de omgeving?

Individuele scholen of instellingen kunnen soms aansluiten bij dergelijke plaatselijke initiatieven.

Is aansluiting niet mogelijk, dan kun je kijken naar wat je zelf kunt doen. Het eenvoudigste is een docent uitnodigen, daar afspraken mee maken en de cursus van start laten gaan.

5. Financiën

Maak vooraf een goede inschatting van de kosten. Voor weerbaarheidstrainingen zijn niet zelden subsidiemogelijkheden aanwezig, bijvoorbeeld in het kader van beleid stimulering veilige school, achterstandsbeleid, sportstimulering of welzijn. Kijk voor een inschatting van de kosten en de mogelijkheid van subsidie bij projectkosten.

6. Docenten

Waar vind je een geschikte docent? In principe kan iedere erkende docent weerbaarheid een weerbaarheidsactiviteit op verantwoorde wijze uitvoeren. Bij moeilijke doelgroepen is het aan te raden te informeren naar de specialisatie. Er zijn docenten weerbaarheid en zelfverdediging voor diverse doelgroepen. Kijk voor meer informatie bij erkende docenten.

Weerbaarheid binnen hulpverleningsinstellingen, zoals psychiatrisch ziekenhuizen en vrouwenopvang, wordt vrijwel altijd gegeven door zowel de docent(e) weerbaarheid als een hulpverlener van de betreffende instelling.

Soms is het belangrijk dat er tijdens de lessen naast de weerbaarheidsdocent ook anderen aanwezig zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor lessen aan allochtone groepen. Omdat er een groot gebrek is aan weerbaarheidsdocenten met een allochtone achtergrond, wordt er bij deze groepen regelmatig gekozen voor een duo-docentschap, waarbij iemand van de doelgroep een belangrijke rol tijdens de lessen speelt.

Maar het kan ook wenselijk zijn dat een vechtsporter vertelt over zijn sport, als deze mogelijk als vervolg op de cursus kan dienen, of dat de buurtwerker van het buurthuis vertelt dat je altijd bij haar terecht kunt met problemen.

7. Data, plaats en tijden

Data, locatie, aantal lessen en tijden stel je pas vast als de eerste zes stappen duidelijk zijn. Dus als je weet wat de bedoeling van de weerbaarheidstraining is, of het een cursus of workshop gaat worden, welke docent de training gaat geven en hoe je de financiering gaat regelen.

De ruimte waar de cursus of workshop gegeven wordt, moet aan verschillende eisen voldoen. En welke materialen heb je nog nodig? Meer hierover vind je bij ruimte en materialen.

8. Publiciteit

Hoe ga je cursisten werven? Enkele tips hiervoor vind je bij publiciteit en werving.